Zamówienia publiczne

  • reprezentacja Zamawiających jak i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi rozpoznającymi sprawy z zakresu zamówień publicznych
  • doradztwo w toku realizacji zamówienia publicznego,
  • opiniowanie i sporządzanie umów, dokumentacji (m.in. SIWZ, ogłoszeń), projektów pism dla zamawiających oraz dla wykonawców itp.
  • analiza opracowanych przez Zamawiającego dokumentów przetargowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
  • kompleksowa obsługa prawna Zamawiających
  • doradztwo prawne dedykowane Wykonawcom w zakresie weryfikacji ofert i dołączanych do nich dokumentów pod kątem zgodności z wymogami prawnymi, a także reprezentacja prawna w kontaktach z Zamawiającymi