Restrukturyzacje

Wysoko wykwalifikowany zespół doradców zapewnia możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa zarówno w sytuacji kryzysowej, spowodowanej pogarszającą się sytuacją finansową, jak i w przypadku chęci ustabilizowania pozycji przedsiębiorcy na rynku a także w momencie dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym celu opracowano szeroki wachlarz usług nakierowany na wspieranie przedsiębiorstwa na każdym etapie prowadzonej działalności, na który składa się doradztwo oraz usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, prawa handlowego, prawa podatkowego, finansów, księgowości, audytu oraz szkoleń.

W celu zapewnienia najwyższej jakości realizacji zadań z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw został powołany podmiot celowy, działający pod szyldem, RBrestrukturyzacje.pl – którego zespół tworzą specjaliści oraz praktycy z zakresu doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców.

Pozasądowa restrukturyzacja zobowiązań :

Zapewniamy umiejętne prowadzenie negocjacji i zawieranie porozumień pozasądowych I układowych na linii wierzyciel – dłużnik w celu odroczenia płatności zobowiązań, rozłożenia na raty oraz ich redukcji.

Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego oraz wniosku restrukturyzacyjnego:

Powodzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa wiąże się z należytym zaplanowaniem dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o realne prognozy mające odnieść zamierzony skutek w założonej perspektywie czasu. Plan restrukturyzacyjny musi stanowić naturalne uzasadnienie propozycji układowych aby uzyskać niezbędną ich akceptację przez wierzycieli. W razie konieczności otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego należy złożyć wniosek restrukturyzacyjny odpowiadający wymaganiom formalno-prawnym w celu realizacji przyjętych założeń pod nadzorem sądowym. Znaczenie planów restrukturyzacyjnych widoczne jest także przy ubieganiu się o udzielenie pomocy publicznej, jak i przy pozyskiwaniu dodatkowego finansowania, tak w postaci kredytów i pożyczek, jak też przy pozyskiwaniu strategicznych inwestorów.

Pełnienie funkcji zarządcy i nadzorcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych:

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni pełnimy funkcję Nadzorcy układu poprzez nadzór nad czynnościami dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Nadzorca układu nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem a jego rolą jest raczej pomoc dłużnikowi w przeprowadzeniu restrukturyzacji, przygotowaniu propozycji układowych i przeprowadzeniu głosowania nad układem.

Nadzorca sądowy pełni natomiast nadzór zarówno w przyśpieszonym postępowaniu układowym jak i w postępowaniu układowym. Rola Nadzorcy odpowiada kompetencjom nadzorcy sądowego w dotychczasowej upadłości z możliwością zawarcia układu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest, pod rygorem nieważności, zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zgodę rady wierzycieli.

W postępowaniu sanacyjnym jako Zarządca sprawujemy zarząd majątkiem dłużnika. Funkcję nadzorcy albo zarządcy, podobnie jak w postępowaniu upadłościowym funkcję syndyka, może sprawować wyłącznie doradca, który legitymuje się licencją doradcy restrukturyzacyjnego .

Nadzorca Sądowy  i Zarządca Sądowy muszą zostać powołani przez sąd odpowiednio w postanowieniu o otwarciu postępowania układowego oraz w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego. Wyboru osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, którą powołuje się do pełnienia tych funkcji, Sąd dokona, co do zasady, samodzielnie, będzie jednak związany wnioskiem dłużnika popartym przez wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% ogólnej sumy wierzytelności.

Ochrona I reprezentacja wierzycieli :

Reprezentujemy wierzycieli podczas prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych Doradzamy podczas oceny propozycji układowych biorąc pod uwagę zaproponowany przez dłużnika plan restrukturyzacyjny, możliwości wykonania układu a także w kwestii zasadności podziału wierzycieli na grupy interesów.

Doradztwo upadłościowe :

Doradzamy oraz sporządzamy niezbędną dokumentację przy ocenie dalszej możliwości prowadzenia działalności przedsiębiorstwa na tle nowej regulacji ustawy Prawo Upadłościowe.

Upadłość konsumencka :

Opiniujemy możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej po dokonaniu analizy stanu oraz przyczyn zadłużenia osób fizycznych. Reprezentujemy także wnioskodawców przed sądami upadłościowymi podczas rozpraw sądowych wyznaczonych  w celu oceny przez sąd możliwości ogłoszenia upadłości względem konsumenta