Umowy, kontrakty

  • opiniowanie i sporządzanie projektów umów
  • negocjowanie warunków umów
  • reprezentacja podczas sporów powstałych na tle realizacji umów
  • wskazywanie zagrożeń prawnych oraz podatkowych związanych z zawarciem oraz realizacją umów
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz kar umownych powstałych w związku nienależytym wykonaniem umów