Prawo procesowe

  • gromadzenie i analiza materiałów oraz ocena indywidualnej sytuacji procesowej Klienta
  • ocena stanu faktycznego i prawnego w postępowaniu karnym, cywilnym, gospodarczym          a także administracyjnym oraz opracowywanie założeń w prowadzonych postępowaniach
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, organami administracji publicznej a także Urzędami i Instytucjami Państwowymi
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa materialnego  i procesowego
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania koncesji, pozwoleń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • profesjonalne doradztwo i reprezentowanie Klienta w postępowaniach o uzyskanie koncesji, licencji i zezwoleń
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów na drodze polubownej